Profesyonel Zemin Etütleri

Mevcut veya olası yerleşim alanlarında planlamanın etkin hale getirilmesi için afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı alanların belirlenebilmesi için İmar Mevzuatı’nda tanımlı planların hazırlanabilmesi ve plan ölçeğiyle uyumlu nitelikte olabilmesi için Jeolojik Etüt, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Jeofizik Etüt Raporları’nın hazırlanmaktadır. Bu raporlara istinaden yapılan çalışmaların sonuçları ilgili idarelerce plan kararlarına yansıtılmaktadır.

Mevzii İmar Raporları ile her tür, ölçek ve amaçla plan yapılması düşünülen mevcut ya da potansiyel yerleşim alanları değerlendirilirken; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun‘da tanımlı doğal afet tehlikelerini yerbilimsel veriler ışığında bölgesel olarak değerlendirilir. Olası mühendislik problemlerini belirlenir, Bu alanların arazi kullanımı – yerleşime uygunlukları irdelenir. Teknik ve/veya idari gerekçelere bağlı olarak gerekli önlemler belirlenir. Bu noktada Detayzemin olarak arazi çalışmaları yaparak bu çalışmaların yaparak aşağıdaki raporları hazırlıyoruz.

*Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler

*1/1000, 1/5000, 1/25000 Ölçekli İmar Planına Esas Etütler

*Mevzii İmar Planına Esas Etütler

*Mikrobölgeleme Etütleri

image